6 КЛАС

Завдання оновлюються кожного дня у VIBER групі Вашого класу

Українська мова

Написання не з прикметниками

Разом: 1. Якщо прикметник без не не вживається: негайний, ненависний. 2. Якщо не в складі префікса недо: недозрілий, недописаний. 3. Якщо слова з не означають єдине поняття, до них можна дібрати синонім без частки не: невеселий (сумний), небагатий (бідний).

Окремо: 1. Якщо є протиставлення або заперечення: не високий, а низький, не гарячий, а холодний. 2. Із прикметниками, якщо виконують роль присудка: Ця річка не широка. Це рішення не справедливе. 3. Із прикметниками, що мають пояснювальні слова: Аж ніяк не приємні спогади. Зовсім не цікава лекція.

Завдання:
1. Опрацювати параграф підручника ”Написання не з прикметниками”
2. Творча робота: До поданих слів дібрати прикметники-синоніми, утворені префіксальним способом за допомогою частки не. Зразок: зомлілий – непритомний. Бідний, простий, пасивний, грубий, наполегливий, загрозливий, короткий, зрадливий, низький, чужий, безмежний, безнадійний.
3. Вибірково-розподільна робота: Розподілити прикметники за колонками таблиці відповідно до правопису
Без частки не не вживаєтьсяМожна дібрати синонім без частки неЄ протиставлення

Не/добрий, а злий, не/доброзичливий, не/приязний, не/зугарний, не/квапний, не/істотний, не/нависний, не/великий, а малий, не/повільний, а швидкий, не/вдалий, не/популярний, не/втішний.

4. Дослідження-відновлення: Відновити фразеологічні звороти, вставивши потрібні за змістом прикметники з часткою не. Пояснити значення відновлених фразеологізмів. 1. Побила лиха та … година. 2. …сила поплутала. 3. Глянути …оком. 4. …голосом.

Написання –н та –нн у прикметниках

Пишемо -нн- Буквосполучення -нн- пишемо:

· у прикметниках із суфіксом -н-, якщо вони утворені від іменників з основою на н (збіг приголосних): туман-туманний; осінь-осінній;

· у наголошених прикметникових суфіксах -енн-, -анн-(-янн-), які вказують на найвищу міру ознаки: товстенний, невблаганний. АЛЕ: жаданий, шалений, нежданий, скажений;

· у прикметниках на -енн(ий) старослов’янського походження: священний, огненний, благословенний, блаженний.

Пишемо -н-

· У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ин-, -ан-(-ян-), -ін-, -ен- букву н не подвоюємо: журавлиний (від журавель), глиняний, буквений.

Завдання:
1. Опрацювати параграф 48, вивчити правила, виконати вправи 401 (с. 152), 404 (с. 153).
2. Дослідження-зіставлення. До прикметників дібрати синоніми з довідки. Пояснити вживання подвоєних приголосних. Справедливий, невинуватий, великий, потухлий, безмежний, цілий, надзвичайний, яровий, невимовний, молодий, наспівний, інтенсивний, легковажний. Довідка: зако(н,нн)ий, безви(н,нн)ий, здорове(н,нн)ий, нескінче(н,нн)ий, незрівня(н,нн)ий, несказа(н,нн)ий, пісе(н,нн)ий, напруже(н,нн)ий, тьмя(н,нн)ий, не поділь(н,нн)ий, весня(н,нн)ий, вітря(н.нн)ий, ю(н,нн)иий.
3. Ігрове завдання. Розгадати і записати слова-прикметники з –н- або –нн-, що починаються буквами о, д, т, ч, п, ш, с, в і складаються лише із 6 літер.
4. Повторити вивчений матеріал (параграфи 41, 42, 45).
https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic
Тема. Написання складних прикметників. Завдання на урок: повинні дізнатися про: 1. написання прикметників разом, окремо, через дефіс; 2. знати винятки з правил; 3. уміти правильно писати слова з вивченою орфограмою. Джерела інформації: підручник – параграф 49, с. 154 - 155; відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=NIXLlRr-Hw8
Зворотній зв’язок: виконати вправи: 411; 413, виконати тестові завдання за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/start/3860
Навчальне редагування. Прочитати подані прикметники. З’ясувати суть допущених орфографічних помилок. Записати зредаговані слова. Українопольський, суспільнокорисний, гірко-кислосолодкий, синю-ваточервоний, сліпо-глухонімий, хитро-мудрий, індивідуальнобригад-ний, фельд-єгельський, транс-атлантичний, пруськоавстрійський. Цікавинки з мовної тайстри. Прочитайте. Запам’ятайте назви кольорів. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Бордо — (темно)червоний; теракотовий — (червоно)коричневий; електрик — (сіро)голубий; беж — (ясно)коричневий; помаранчевий — середній між (жовто)гарячим і (червоно)гарячим; хакі — (коричнево)зелений; бурий — (темно)коричневий. Вибірково-розподільна робота. Запишіть складні прикметники у два стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом. Брудно/зелений, лісо/степовий, південно/східний, південно/американський, льоно/збиральний, весняно/літній, прямо/кутний, плямисто/сірий, лікувально/оздоровчий, плодово/ягідний, рудо/волосий, магнієво/алюмінієвий, сто/метровий, поле/захисний, шляхо/провідний, громадсько/політичний. Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв записаних слів складеться початок вислову Т. Шевченка: «... і свій шлях широкий».
Тема. Написання складних прикметників. Завдання на урок: повинні дізнатися про: 1. написання прикметників разом, окремо, через дефіс; 2. знати винятки з правил; 3. уміти правильно писати слова з вивченою орфограмою, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил. Джерела інформації: підручник – параграф 49, с. 154 - 155; Зворотній зв’язок. Тести для самоконтролю: 1. Позначте рядок, у якому всі прикметники треба писати через дефіс А десяти/разовий, унтер/офіцерський, легко/атлетичний, вузько/діалектний Б м’ясо/молочний літературно/художній, масово/політичний, жовто/гарячий В дерево/обробний, воєнно/стратегічний, свіжо/зрубаний, червоно/гарячий Г науково/технічний, навчально/виховний, гіркувато/солоний, діалектико/матеріалістичний. 2. Разом пишуть усі складні прикметники в рядку А фізично/розвинутий, ніжно/блакитний, судно/будівний, воєнно/політичний Б давньо/грецький, ракето/будівний, нафто/переробний, електро/технічний В кисло/молочний, західно/український, радіо/фізичний, аграрно/сировинний Г східно/український, хіміко/біологічний, вогняно/червоний, темно/шкірий. 3. Через дефіс пишуть усі складні прикметники в рядку А важко/хворий, світло/голубий, фізико/географічний, південно/східний Б багато/тисячний, великий/превеликий, військово/морський, віта/поштовий В середньо/вічний, суспільно/корисний, контрольно/вимірювальний, віце/президентський Г суспільно/політичний, радий/радісінький, вест/індійський, вантажно/розвантажувальний. 4. Усі складні прикметники треба писати окремо в рядку А суспільно/політичний, емоційно/оцінний, тридцяти/тисячний, електронно/обчислювальний Б яскраво/зелений, егоїстично/налаштований, високо/поважний, південно/український В діаметрально/протилежний, об’єктивно/оцінний, зовні/спокійний, суспільно/шкідливий Г легко/атлетичний, різко/окреслений, суспільно/корисний, суспільно/необхідний. 5. Усі складні прикметники треба писати разом у рядку А праце/здатний, радіо/технічний, народно/поетичний, п’ятсот/тридцяти/тисячний Б вагоно/ремонтний, південно/американський, літературно/художній, п’яти/гранний В високо/моральний, науково/обґрунтований, масово/політичний, п’яти/мільйонний Г старо/слов’янський, три/денний, мовно/літературний, відео/технічний. 6. Усі прикметники написано правильно в рядку А столярномеханічний, сільськогосподарський, старослов’янський, східноєвропейський Б сан-франциський, свіжозрубаний, соціал-демократичний, сліпоглухонімий В тихий-тихесенький, Т-подібний, трьох-мільйонний, податкоспроможний Г щонайсильніший, чотирьох-актний, народно-визвольний, податково/фінансовий. За кожну правильну відповідь – 2 бали.
Тема. Написання прізвищ прикметникової форми. Завдання на урок: повинні дізнатися про: 1. правопис прізвищ прикметникової форми; 2. позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; 3. правильно відмінювати жіночі й чоловічі прізвища прикметникового типу. Джерела інформації: підручник – параграф 50, с. 157 - 158; відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=28cqvhyIByc
Зворотній зв’язок. Виконати вправу 423 (с. 158-159). Творче конструювання: від поданих слів утворити прізвища прикметникової форми за допомогою суфіксів –ов, -ев, -єв, -ськ, -цьк: Агафон, Андрій, Роман, Володимир, Ярмолай, Карпо; чайка, груша, острів, доля, білий, рудий.

Українська література

Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки»
1. Дочитати повість В.Нестайка «Тореадори з Васюківки», переказувати, уміти аналізувати.
2. Опрацювати статтю підручника «Комічне. Засоби творення комічного» (с.155-156).
https://www.youtube.com/watch?v=DAfntzKx6s8
3. Виконати письмово завдання 1, 2, 3 (підручник О.М. Авраменко. Українська література. - с. 154-155).
4. Клоуз-тести. 1. Що планували хлопці збудувати під свинарником? 2. З кого хлопці збиралися брати п'ять копійок за проїзд у метро? 3. Яке покарання придумав дідусь для хлопців? 4. З чого хлопці вирішили зробити підводний човен? 5. Звідки хлопці взяли мотузку, щоб порятувати цуценя? 6. Чому кандидатура цапа Жори не підійшла на тореадорський бій? 7. Де хлопці шукали порятунок від Контрибуції? 8. Відколи Павлусь подружився з Явою? 9. Яку літеру не вимовляла сестра Яви? 10. Що хлопці організували разом з учителькою Галиною Сидорівною? 11. Через що найчастіше сварилися Ява з Яришкою? 12. Чому Ява подарував Яришці велосипед?
5. Написати листа Всеволоду Нестайку або Яві та Павлуші.
Тема. Аналіз поведінки героїв, їхніх вчинків за твором В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Комічне. Засоби творення комічного у творі. Завдання на урок: учні повинні: 1. уміти характеризувати героїв твору, давати оцінку їхнім вчинкам; 2. виразно читати уривки прозового твору; 3. виявити елементи смішного, комічного, пригодницького у творі; 4. поглибити поняття про пригодницьку повість та її особливості. Джерела інформації: стаття підручника «Комічне. Засоби творення комічного» (с. 155-156); відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=DAfntzKx6s8
Текст повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Зворотній зв’язок. Виконати письмово завдання 1, 2, 3 (підручник О.М. Авраменко. Українська література.- с. 154-155). Клоуз-тести. 1. Що планували хлопці збудувати під свинарником? 2. З кого хлопці збиралися брати п'ять копійок за проїзд у метро? 3. Яке покарання придумав дідусь для хлопців? 4. З чого хлопці вирішили зробити підводний човен? 5. Звідки хлопці взяли мотузку, щоб порятувати цуценя? 6. Чому кандидатура цапа Жори не підійшла на тореадорський бій? 7. Де хлопці шукали порятунок від Контрибуції? 8. Відколи Павлусь подружився з Явою? 9. Яку літеру не вимовляла сестра Яви? 10. Що хлопці організували разом з учителькою Галиною Сидорівною? 11. Через що найчастіше сварилися Ява з Яришкою? 12. Чому Ява подарував Яришці велосипед?
Тема. Я. Стельмах. Відомості про письменника. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті. Завдання на урок: учні повинні: 1. ознайомитися із життям і творчістю Я. Стельмаха; 2. виразно читати уривки прозового твору; 3. уміти переказувати повість та висловлювати власні думки; 4. поглибити поняття про повість та її особливості. Джерела інформації: підручник (с. 157-184); відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=I2IfQ35RXKE
Текст повісті Я. Стельмаха «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Зворотній зв’язок. Дати письмову відповідь на запитання: 1. Де народився Я.Стельмах? 2. Хто був батько Я.Стельмаха? 3. Захоплення Я. Стельмаха 4. Яку назву мала перша книга письменника? 5. Який твір називається пригодницьким? 6. За жанром «Митькозавр із Юрківки …» - це… Прочитати повість Я. Стельмаха «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Літературна гра «Дайте лад». До героя повісті Я. Стельмаха «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» дібрати найвлучніше слово- характеристику. Митько, Сергій, Василь, Митькова бабуся, бабуся Василя, Оксана Павлівна, Гнат, Ірина Семенівна, Трохим Гнатович. Ласкава, поступливий, мудрий, запальний, єхидний, упертий, турботлива, добра, любляча.

Англійська мова

Вчимо неправильні дієслова:

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k&app=desktop

wym-1584894315174

Зошит: ст. 58-64
Книжка: ст 144: вправа 1- читати, перекладати; вправа 2- письмово. Ст. 146 вправа 4 - скласти речення, ст. 146: вправа 5 - читати, перекладати; ст. 147 вправа 6 - письмово. Ст. 147 вправа 7 - скласти розповідь. Вчити нові слова, повторювати фрази.
Тема: So many places. Пригадуємо, які країни та паціональності ми вчили (з листочків та ст. 157). Вправа 3 ст. 158 - написати країну і мову. Граємо гру у вайбер-групі Engljsh карантин. Позначаєта однокласника і пишете йому чи їй країну. Він чи вона має написати національність цієї країни. І так далі. Всі запитання до мене у приват. Повторити правила Present Simple i Present Continuos.
https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u_YnxQRCD9g&feature=youtu.be
Тема: Визначні пам’ятки різних країн і міст. Вправа 2, ст. 160 – дати письмово відповіді на запитання. Вправа 2б, ст. 161 – читати і перекладати текст. Переглянути презентацію. Зворотній зв’язок – описати місце у світі, яку вам подобається; фото вправи і перекладу.

Математика

Опрацювати п. 41 (підручник Математика 6 клас. Автор А.Г. Мерзляк).
Тема «Рівняння». Вивчити основні означення та властивості рівнянь.
Розв’язати № 1139, 1141, 1149.
Пропоную переглянути:
https://drive.google.com/drive/folders/18iXEYtjhzf4mpgyJF19oBL1ijE2gXBHW
https://drive.google.com/drive/folders/18iXEYtjhzf4mpgyJF19oBL1ijE2gXBHW
Також ви можете пройти тест і перевірити свої знання за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/dilennya-racionalnih-chisel-68960.html
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-rivnyan-racionalni-chisla-68835.html
Тема: Розв’язування рівнянь. Завдання на урок: 1) Удосконалити вміння розв’язувати рівняння. 2) Виконати №1141. Учні, які справились із завданням, зайдіть у додаток Сlassroom і виконайте завдання на оцінку. Джерела інформації: Підручник (автор Мерзляк А.Г.) п. 41. Перегляньте за посиланням мою відео-підказку (Урок №2):
https://drive.google.com/drive/folders/18iXEYtjhzf4mpgyJF19oBL1ijE2gXBHW
Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Завдання на урок: 1) Прочитати і розібрати задачі , розв’язані у підручнику. 2) Виконати №1196. 3) Завдання у додатку «classroom». Джерела інформації: Підручник п. 42 ст. 321-323. Можна переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-qhk3Rm0E
Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Завдання на урок: 1) Навчитися розв’язувати задачі за допомогою рівнянь 2) Виконати №1173. Додаткове завдання: За два дні Петро зібрав 180 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі зібрав Петро першого і скільки другого дня, якщо першого дня він зібрав утричі більше ніж другого? Джерела інформації: Підручник ( автор Істер О.С.) § 42.
/Files/images/6 клас 5.jpg

.

.

.

.

.

.

.

Зарубіжна література

Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату»
1. Опрацювати статтю підручника О.М. Ніколенко «Світова література» (с. 180-181), скласти хронологічну таблицю «Генрі Лонгфелло» (записати у зошити із зарубіжної літератури).
2. Виразно прочитати поему Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату», записати риси характеру Гітчі- Маніто».
3. У словник літературознавчих термінів записати визначення поеми та характерні ознаки поеми.
4. Вивчити напам’ять уривок з поеми Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату» від слів «Діти! Слухайте уважно… (с. 184) до слів «І живіть віки братами» (с. 185)
https://www.youtube.com/watch?v=l4GqxCt9MBo
Тема. Джанні Родарі. Відомості про поета. «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Завдання на урок: повинні дізнатися про: 1. життя і творчість італійського поета Д.Ф. Родарі; 2. виразно прочитати вірш «Листівки з видами міст»; 3. поглибити поняття про ліричний твір та його особливості; 4. уміти характеризувати ліричного героя. Джерела інформації: підручник 188-191; відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=QlC4gnDrs8U
Зворотній зв’язок. Виконати завдання «Про що говорять слова?»: Оменья, пекар, семінарія, учитель початкових класів, війна, Рух Опору, «Уніта» «Цибулино», «Джельсоміно в Країні Брехунів», Міжнародна премія імені Г.К.Андерсена; Із тексту вірша Дж. Родарі «Листівки з видами міст» виписати італійські міста, відомі місця та історичні пам’ятки Італії.

Історія

Повторити параграфи 44-45.
Опрацювати параграф 46, с. 171-173. Виписати головне: дати, події, поняття (провінція і легіон с. 172). Подивитися QR - код на с. 172 про битву при Каннах. Дати письмову відповідь на 3 завдання с. 173.
Опрацювати параграф 47, с.174-179. Виписати головні дати, події, поняття. Описати повстання Спартака с. 174-175 та правління Юлія Цезаря подивившись QR-код на с. 178. Дати письмову відповідь на завдання І. 1-5, с. 179.

https://youtu.be/CltpcZvIW9Q

wym-1584895048709

Опрацювати параграф 48, с. 180-183. Виписати і вивчити головні дати, події та поняття. Дати письмову відповідь на завдання І. 1-4, скласти запитання до кросворду III.3. (с. 183). Опрацювати параграф 49, с. 184-185. Даєте відповідь на практичні завдання на с. 185.
Тема: Диктатура Цезаря. Завдання на урок: 1) Повстання Спартака. 2) Перейти Рубікон. 3) Диктатура Юлія Цезаря. Джерела інформації: підручник параграф 47, с. 174-179; QR-код с. 178; відео матеріал. Зворотній зв'язок: виписати головні дати, події, поняття; описати повстання Спартака с. 174-175; дати письмову відповідь на завдання І. 1-5, с. 179.
https://www.youtube.com/watch?v=CltpcZvIW9Q&feature=youtu.be
Тема: Римська імперія. Октавіан Август. Завдання уроку: 1. Октавіан Август. 2. Система державного управління. 3. Зовнішня політика. Джерела інформації: підручник параграф 48, с. 180-183. Зворотній зв'язок: виписати і вивчити головні дати, події, поняття; дати письмову відповідь на завдання І. 1-4, скласти запитання до кросворду ІІІ. 3. (с. 183.)
Тема. Джанні Родарі. «Листівки з видами міст». Листівки як символ широти світу й прагнення до його відкриття. Завдання на урок: повинні 1. виразно читати вірш «Листівки з видами міст»; 2. поглибити поняття про ліричний твір та його особливості; 3. аналізувати поетичний твір, знаходити символи. Джерела інформації: підручник 188-192; відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=QlC4gnDrs8U
Зворотній зв’язок. Із тексту вірша Дж. Родарі «Листівки з видами міст» виписати епітети і протиставлення. Намалювати листівку й зобразити на ній символ щасливого життя.

Географія

Тема: Рух води у Світовому океані. Життя в морях і океанах. Завдання: дізнатися про: 1)Вітрові хвилі 2)Цунамі 3)Приливи і відпливи 4)Океанічні течії 5)Життя в морях і океанах 6)Мінеральні та енергетичні багатства Світового океану 7)Судноплавство 8)Охорону природи океану. Джерела інформації: Підручник: ∮ 41, стор. 167-171, Атласи, інтернет-ресурси, таблиця. Зворотний зв'язок: 1) Дайте відповіді на запитання та завдання (стор. 171, 1-3 завдання-письмово). 2) Відгадайте кросворд.
Тема. Води суходолу. Завдання на урок: дізнатися про: 1)Поверхневі води 2)Річки 3)Водоспади. Джерела інформації: Підручник, ∮ 42, стор. 172-175, атлас. Зворотній зв'язок: відповіді на запитання та завдання (стор. 175), завдання 3 письмово.

Інформатика

Тема уроку Завдання додому
23. Комп’ютерні презентації.Об’єкти комп’ютерної презентації Д.з. Опрацювати п.2.1 Ст.48 (Створіть презентацію у фотоальбом. Кожен слайд окреме фото з назвою слайда. 10 слайдів)
24. Макети слайдів. Додавання об’єктів Д.з. Опрацювати п.2.2 Ст. 114. Працюємо з комп’ютером ст.66.
25. 26.
Анімація об’єктів на слайді
Налаштування показу комп’ютерної презентації
Д.з. Опрацювати п.2.3 https://www.youtube.com/watch?v=kY0rulCovqw Створити презентацію «Моя подорож» 10 слайдів з фото.
Д.з. Опрацювати п.9.4Ст. 131
https://www.youtube.com/watch?v=e3dw1V1APsI
Застосувати анімацію до кожного слайду презентації .

Основи християнської етики

Відповідно до теми "Відповідальне ставлення до життя" з Біблії прочитати Притчу про вірного та невірного раба (Мт. 24, 45-51; Лк. 12, 35-48).
Тема уроку: "Відповідальне ставлення до життя". Пропоную для розгляду такі завдання: 1. Знати та розуміти, що кожна людина повинна цінувати життя та відповідати за власні вчинки. 2. Вміти обирати найцінніше у житті. 3. Усвідомлювати сенс життя. 4. Опрацювати Притчу про вірного та невірного раба (Мт. 24, 45-51 ; Лк. 12, 35-48). Джерела інформації : Біблія, підручник с. 150-154. Зворотний зв'язок : відповіді на запитання: 1. Що таке блаженний та відповідальний? 2. Які слуги були в пана? 3. Що треба робити, щоб бути добрим слугою? 4. Чому вчить притча? 5. Що потрібно людині, щоб гідно провести життя?

Трудове навчання

Тема: Вибір об'єкта проектування.Оздоблення виробів з деревини. Завдання уроку: 1.Поняття про якість виробу. 2.Вплив різних чинників на якість виробу. Джерела інформації: інтернет ресурси. Зворотній зв'язок: які породи дерев традиційно використовували гуцульські майстри-деревообробники?(дайте письмову відповідь)

Основи здоров'я

Тема: Конфлікти і здоров'я. Мета: дізнатися, що таке конфлікт, чому виникають конфлікти, як їз розв'язувати? Зворотній зв'язок: 1. Які є види конфлфктів? 2. Чому виникають конфлікти? 3. Як впливають конфлікти на стосунки і здоров'я людей?

Біологія

Тема: “Покритонасінні, або квіткові рослини”. Завдання на урок: Повинні дізнатися про: 1) ознаки притаманні покритонасінним рослинам; 2) однодольні та дводольні рослини; 3) повторити ознаки, притаманні голонасінним рослинам. Джерела інформації: підручник §45, ст. 168-170. Зворотній зв’язок: відповідні на контрольні запитання ст. 169-170.
https://www.youtube.com/watch?v=IqnbAYqoRrg&app=desktop
Тема: Сільськогосподарські рослини. Завдання на урок: Повинні дізнатися про: 1) зернові та зернобобові культури;2) овочеві культури;3) плодові і ягідні культури. Джерела інформації: підручник §46, ст. 170-173. Зворотній зв’язок: відповідні на контрольні запитання ст. 173.
Опрацювати §41. Водорості. §42. Мохи. §43. Плауни, хвощі, папороті. Розв'язати тести.

/Files/images/Біологія 6 1.jpg/Files/images/Біологія 6 2.jpg/Files/images/Біологія 6 3.jpg/Files/images/Біологія 6 4.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Фізична культура

Завдання на тиждень. Вибрати 4-5 вправ, кількість виконань 4-5 разів, виконувати самостійно.Інтервал між вправами 1-2 хв. І кожен день виконувати вправи ранкової гімнастики.
/Files/images/6 клас 1.jpg/Files/images/6 клас 2.jpg/Files/images/6 клас 3.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi