СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Річківського ліцею

Косівської міської ради

Косівського району

Івано-Франківської області

на 2021-2025 роки

/Files/images/сканирование0001.jpg

ЗМІСТ

І. Пріоритетні напрями розвитку освіти в НВК

ІІ. Участь у сучасній мережі навчальних закладів

III. Робота з кадрами

ІV. Перспективне прогнозування мережі класів і їх наповнюваності

V. Науково-методична діяльність

VІ. Удосконалення системи виховної роботи

VІІ. Соціально-психологічна служба

VІІІ. Модель випускника НВК

ІХ. Матеріально-технічна та фінансово-економічна діяльність НВК

Х. Забезпечення здорових і безпечних умов

І. Пріоритетні напрями розвитку освіти в НВК

* Забезпечення практичної реалізації законів України, постанов Кабінету Міністрів України, актів Президента України, регіональних програм, спрямованих на функціонування та розвиток освітньої галузі.

* Забезпечення надання якісних освітніх послуг у НВК, підвищення рівня успішного засвоєння програмового матеріалу учнями.

* Забезпечення ефективного впровадження оновленого Державного стандарту загальної середньої освіти, оновлених навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

* Забезпечення організації освітньої діяльності колективу НВК, спрямованої на реалізацію Концепції євроінтеграції українського суспіль­ства.

* Забезпечення сприятливих умов для пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості в суспільстві.

* Забезпечення реалізації засад Концепції національно-патріотичного виховання учнів­ської молоді.

* Забезпечення впровадження концепції навчально-виховного закладу “Соціальне парт­нерство заради розвитку”.

* Забезпечення дотримання безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в НВК, санітарного законодавства, вимог БЖД й ОП.

* Забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення престижу професії вчителя і стимулювання його професійного зростання.

* Забезпечення реалізації критеріїв освітньої діяльності:

— європейська якість і доступність освіти;

— розвиток моделі державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти;

— спрямування діяльності педагогічного колективу навчально-виховного комплексу на реалізацію Концепції спіль­ної партнерської діяльності педагогів, батьків і громадськості села з питань навчання та вихо­вання учнівської молоді;

— ефективне впровадження інноваційних технологій в освітній процес;

— наступність навчання, сприяння психоло­гічній адаптації здобувачів освіти на всіх етапах навчання;

— досягнення високого рівня громадянської свідомості випускника НВК;

— виховання загальнолюдських якостей осо­бистості;

* Забезпечення ефективного використання педагогічних потенційних можливостей і запро­вадження різних форм підвищення кваліфікації вчителів.

* Здійснення адміністративно-громадського моніторингу за:

— безумовним дотриманням законодавчих, нормативно-регулювальних актів щодо освітньої діяльності навчально-виховного комплексу учасниками освітнього процесу;

— якістю надання освітніх послуг;

— організацією та реалізацією виховної функ­ції НВК;

— забезпеченням прав дитини, недопущення прояву жорстокості до особистості;

— роботою з учнями, схильними до правопо­рушень, із девіантною поведінкою та учнями, які виховуються у неблагополучних родинах;

— роботою із соціально незахищеною, пільго­вою категорією учнів;

— роботою з організації харчування та медич­ного обслуговування учнів.

* Зміцнення засад і підвищення ролі учнівсь­кого самоврядування.

* Підвищення рівня превентивної роботи з питань виховання учнівської молоді, роботи із запобігання насильства та жорстокості в дитя­чих колективах,

* Забезпечення реалізації заходів щодо: докорінного поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв україн­ського народу; вивчення його історичної та культурної спадщини; формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості; готовності до виконання громадських і конс­титуційних обов’язків; поваги до державних символів України.

* Зміст виховної діяльності в навчально-виховному комплексі спрямувати на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді відповідно до таких ключових ліній:

— ціннісне ставлення до себе;

— ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

— ціннісне ставлення особистості до суспіль­ства й держави;

— ціннісне ставлення до праці;

— ціннісне ставлення до природи;

— ціннісне ставлення до культури та мисте­цтва.

* Забезпечення оперативного реагування та захисту учасників освітнього процесу в разі виникнення надзвичайної ситуації.

* Упровадження в освітній про­цес сучасних перспективних педагогічних технологій, інноваційних методів викладання предметів, комп’ютерних і мультимедійних технологій.

* Удосконалення системи підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання як основного критерію результативності освітньої діяльності НВК.

* Викоренення корупції та інших негативних явищ у сфері освіти, активізація дій, спрямова­них на їх запобігання.

* Сприяння забезпеченню бібліотеки НВК та методичного кабінету науковою педагогічною літературою, посібниками та періодичною фаховою пресою.

* Відпрацювання системи матеріального та морального заохочування учасників освітнього процесу;

* Сприяння поліпшенню та розвитку матеріально-технічної бази НВК; із цієї метою залучати до роботи меценатів, благодійників й інші форми створення позабюджетного фонду закладу, що не суперечать чинному законодавству.

* Проводити діагностику рівня готовності вчителів до освоєння педагогічних інновацій в умовах Нової української школи.

* Спланувати роботу, спрямовану на забезпечення впровадження ідей НУШ, підвищення психологічної компетентності педагогів.

Горизонтальный свиток: ІІ. Участь у сучасній мережі навчальних закладів

1. Створення мережі класів згідно зі Статутом НВК та запитом батьків на підставі письмових звернень, наявності відповідного кадрового та матеріального забезпечення.

Директор

2. Забезпечення моніторингового дослі­дження запиту учасників освітнього процесу на напрями профілізації у старшій школі й ефективної реалізації системи допрофільного навчання в навчально-виховному комплексі.

2018-2023 рр.

Заступник директора з НВР

3. Продовжити спільну роботу “Початкова школа — заклад дошкільної освіти”.

Заступник директора з НВР

4. Продовжити співпрацю з Косівським прикладним інститутом декаративного та прикладного мистецтва.

Щорічно.

Адміністрація

Горизонтальный свиток: III. Робота з кадрами

Пріоритетні напрями роботи з педагогічними кадрами:

* раціональний добір та розстановка кадрів, забезпечення навчально-виховного комплексу кваліфікованими працівни­ками з фаховою педагогічною освітою;

* створення дієвого резерву керівних кадрів, організація його навчання в НВК;

* стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результати власної праці;

* забезпечення якісної організації проведення атестації педкадрів згідно з Типовим положен­ням про атестацію педпрацівників України, мак­симальної об’єктивності оцінювання результатів діяльності вчителя, результативності атестації;

* створення оптимальної системи методичної роботи з педагогічними кадрами;

* захист соціальних гарантій педагогічних працівників, забезпечення морального та мате­ріального заохочення сумлінної праці.

Добір, розстановка та виховання педагогічних кадрів

1. Дотримання Положень законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” щодо призначення педагогічних кадрів.

Постійно.

Адміністрація

2. Визначити перспективну потребу навчально-виховного комплексу у педагогічних кадрах до 2023 року.

Постійно.

Адміністрація

3. Забезпечити навчально-виховний комплекс педагогічними праців­никами з відповідною фаховою освітою, належ­ним рівнем професійної підготовки та високими моральними якостями.

Постійно.

Директор

4. Забезпечити комплектування НВК педа­гогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження.

Щорічно.

Адміністрація

5. Продовжити роботу “Школи вчителя-початківця”.

Протягом навчального року.

Методична рада

6. Підвищити персональну відповідальність кожного педагогічного працівника за результати його діяльності, дотримання норм педагогічної етики, підтримувати атмосферу творчості, спри­яти перебудові змісту освіти щодо особистісно зорієнтованої педагогіки.

Постійно.

Адміністрація

7. Сприяти участі педагогів навчально-виховного комплексу в кон­курсі “Учитель року”, інших конкурсах професій­ної майстерності вчителя.

Постійно.

Адміністрація

8. Організувати виставку творчих знахідок, перспективних технологій майстрів педагогічної праці.

Постійно.

Методична рада

9. Сприяти забезпеченню НВК новітньою педагогічною навчально-методичною літерату­рою та періодичними виданнями.

Постійно.

Адміністрація

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Атестація

1. Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

Постійно.

Адміністрація

2. Забезпечити якісну організацію та про­ведення атестації педагогічних працівників відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Постійно.

Директор

3. Охоплювати щорічно атестацією до 20% педагогічних працівників НВК. Проводити у міжатестаційний період змістовну роботу щодо підвищення якості роботи педпрацівників, спри­яти своєчасному проходженню курсової перепідготовки.

Постійно.

Адміністрація

4. Удосконалювати систему морального та матеріального стимулювання роботи педаго­гічних працівників за наслідками атестації.

Постійно.

Адміністрація,

профспілковий комітет

5. Забезпечити відзначення кращих педа­гогічних працівників НВК грошовою премією згідно з положенням і моральним заохочуванням за підсумками роботи.

Постійно.

Адміністрація

профспілковий комітет

Соціальний захист педагогічних працівників

1. Постійно працювати над дотриманням конституційних гарантій особистості (ст. 43-49 Конституції України).

2. Домагатися повного виконання основ із забезпечення належного рівня життя і освіти.

Постійно.

Адміністрація,

профспілковий комітет

3. Здійснювати щорічно виплату на оздоров­лення педагогічним працівникам.

Выноска со стрелкой вниз: Кадрове забезпечення освітньої діяльності: прогнозування потреби педагогічних кадрів за фахом

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

2021/2022 н.р.

2022/2023 н.р.

Соціальний педагог

Керівник гуртка

Фізична культура

Початкові класи

Зарубіжна література

Вихователь

Трудове навчання

Початкові класи

Захист Вітчизни

Педагог-

організатор

Выноска со стрелкой вниз: Прогнозування потреби адміністративного та технічного персоналу

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

2021/2022 н.р.

2022/2023 н.р.

Прибиральник службових приміщень

Старший оператор котельні

Машиніст із прання білизни

Заступник директора з НВР

Заступник директора з господарської роботи

Помічних вихователя

Завідувач бібліотекою

Прибиральник службових приміщень

Горизонтальный свиток: ІV. Перспективне прогнозування мережі класів і їх наповнюваності

Клас

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

2021/2022 н.р.

2022/2023 н.р.

1-й

1/25

1/15

1/18

1/16

1/17

2-й

1/16

1/25

1/15

1/18

1/16

3-й

1/21

1/16

1/25

1/15

1/18

4-й

1/21

1/21

1/16

1/25

1/15

5-й

1/26

1/20

1/21

1/16

1/25

6-й

1/20

1/26

1/20

1/21

1/16

7-й

2/34

1/20

1/26

1/20

1/21

8-й

1/20

2/34

1/20

1/26

1/20

9-й

1/23

1/20

2/34

1/20

1/26

10-й

1/12

1/19

1/17

2/32

1/18

11-й

1/16

1/12

1/19

1/17

2/32

Усього

12/234

12/228

12/231

12/229

12/227

ЗДО Лісовичок

2/37

2/40

2/40

2/40

2/40

Мова навчання: українська.

Іноземна мова: англійська.

Курси за вибором: основи християнської етики, фінансова грамотність. Можливе запровадження вивчення інших курсів за запитом учнів.

Профільність:

* фізкультурно-військовий.

Горизонтальный свиток: V. Науково-методична діяльність

Спрямована на:

* поліпшення організації навчання та вихо­вання здобувачів освіти;

* забезпечення розвитку кожного учня відпо­відно до здібностей, інтересів і можливостей;

* узагальнення та запровадження кращого педагогічного досвіду;

* підвищення якості навчання учнів шляхом застосування технологій, що забезпечують успішність кожного учня;

* підвищення педагогічної кваліфікації вчителів і керівництва навчально-виховного комплексу.

Завданням методичної роботи є:

* вивчення і творче використання всіх нор­мативних програмно-методичних документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

* створення умов для професійного зрос­тання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів, здійснення керівництва їхньою творчою діяльністю;

* посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання;

* узагальнення досвіду успішної перспектив­ної педагогічної діяльності та сприяння обміну і поширенню досвіду;

* удосконалення й активізація роботи з обда­рованими дітьми.

Горизонтальный свиток: VІ. Удосконалення системи виховної роботи

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури й охоплює увесь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.

Ціннісні критерії у виховній роботі

Плануємо залучати здобувачів освіти до різних форм творчої і суспільно-корисної діяльності,зокрема:пізна­вальної, оздоровлювальної, трудової, художньо-естетичної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, позакласний час.

Планування творчої та суспільнокорисної діяльності

Форми діяльності

2018/2019

н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

2021/2022

н.р.

2022/2023 н.р.

Громадянсько-

патріотичне виховання

Збір матеріалів на маршрутах туристсько- крає­знавчих експеди­цій «Краса і біль України», «Любіть Україну вишневу свою», «Ми- українці»

Колективна твор­ча справа «Свято нашого роду». Організація і проведення в класах конкурсів, вікторин з історії України

«Легенди мого краю» (пошукова робота)

Експедиція «Люби і знай свій рідний край»

Етнографічна вітальня «Люблю я свій народ, ціную його звичаї», тематичні виставки малюнків, фотовиставки

Морально-

етичне

виховання

Тиждень

ввічливості,

толерантності

Тренінги: «Мораль­ність учинків: як ми поважаємо одне одного», «Доброта – одна з найкращих якостей людини»

Тижні: етики, моралі, «Світ без насильства». День здоров’я, пропаганда медичних знань

Турнір ораторів «Промова на захист добра, милосердя, честі, любові»

Колажі «Мої цін­ності», «Моя ро­дина – цінний скарб», «Життя прекрасне»

Трудове

виховання і профорієнтаційна робота

Рейди-огляди «Ми – господарі класу»

Акції «Чисті класні кімнати» і «Ваші руки потрібні школі»

Диспут «Учись працювати з дитинства», тестування щодо вибору професії

Уроки- конференції для старшокласників із трудового законодавства

Тренінги «Я вибираю професію», «Моя майбутня професія»

Правове

виховання

Робота ради

профілактики

правопорушень,

анкетування

«Як я знаю свої

права»

Засідання круглого столу «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини»

Проведення семінару «Нормативно- пра­вові регулю­вання праці дітей в Україні»

Години спілку­вання «Захист прав дітей у нашій дер­жаві», «Я – громадянин України», «Громадське виховання у сві­ті Конституції України»

Конкурси творів, рефератів на правову тематику, круглі столи, лекторії на правову тематику

Художньо- естетичне виховання. Екологічне виховання

Акції: «Шкільне подвір’я», «Чистота й порядок у класі». Диспути для старшоклас­ників «Модний вирок», еколо­гічні експедиції

Конкурси малюн­ків «Моя Україна», «Українська родина», конкурси- виставки декоративно- прикладного мистецтва. Благоустрій шкільної тери­торії: конкурс квітникових інсталяцій

Екологічні експедиції: «Цей незвичайний загадковий світ», «Ми люди, поки є природа», «Я – частина природи»

Акції «Книжку

в подарунок

шкільній

бібліотеці»,

«Збережи

книжку!,

«Я – господар

НВК!».

Екологічний

вісник,

пропаганда

«Ми за чисте

довкілля»,

екологічний

рейд «Зробимо

світ кращим»

Загально- шкільна толока «Чисте село», акція «Чисте довкілля»

Форми діяльності

2018/2019

н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

2021/2022

н.р.

2022/2023 н.р.

Фізичне вдосконалення та виховання

потреби

здорового

способу

життя

Тиждень здоров’я, фізичної культури та спор­ту, спортивно-ту­ристичне свято «Зоряний марш». Проведення акції «Я хочу жити в якісному світі»

Бесіди про значення фізкуль­тури та спорту в житті людини. Тренінги: «Як зберегти своє здоров’я», «Фізична зарядка та здоров’я»

Шкільна ліга з волейболу, баскетболу, ігрова ро­динна програма «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

Тематичні

години

спілкування

«Здорові

звички»,

спортивні

легкоатлетичні

естафети

«Веселі старти»,

«Козацькі

забави»

Диспут

«Здоров’я – це спадщина чи власне надбання?». Гра-експрес «У здоровому тілі – здоровий дух».

Превентивне виховання

Лекторій родинного виховання, батьківська просвіта, поради психолога (інфор­маційний вісник). Тиждень «Світ без насильства»

Телефон «Довіра» (анонімне спілкування зі шкіль­ним психологом, лікарем, класним керівником)

Книжкова виставка «На паралелях прав та обов’язків». Тренінгове заняття «До чого призводять шкід­ливі звички»

Тематичні години спілкування, перегляд відеофільмів, індивідуальні консультації

Зустрічі з представниками поліції. Лекторій «Правопорушення. Юридична відповідальність неповнолітніх»

Горизонтальный свиток: VІІ. Соціально-психологічна служба

Психологічна служба в навчально-виховному комплексі є складовою державної системи охорони здоров’я громадян України та діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку осо­бистості. Психологічна служба забезпечує своєчасне та систематичне вивчення психологічного розвит­ку особистості, мотивів її поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних освітніх завдань НВК.

Основна мета соціально-психологічної служби в НВК: максимальне сприяння психічному, особистісному, індивідуальному розвитку здобувачів освіти, що забезпечує їм на момент закінчення навчально-виховного комплексу психологічну готовність до самовизначення в самостійному житті.

Основні завдання соціально-психологічної служ­би під час роботи з адміністрацією, педагогами, учнями та їхніми батьками:

* допомога адміністрації навчально-виховного комплексу в оцінці про­фесійної придатності педагогічних та управлін­ських кадрів;

* формування психологічної культури здобувачів освіти, батьків, педагогів;

* консультування адміністрації та працівників НВК з питань психології та практичного вико­ристання її в організації освітнього процесу;

* проведення консультацій, лекцій для бать­ків, учнів і працівників НВК за психологічними проблемами.

Основі напрями роботи соціально-психологіч­ної служби в НВК:

* вивчення особистісних особливостей здобувачів освіти і здійснення індивідуального підходу до дитини;

* надання допомоги класному керівнику у формуванні класного колективу;

* надання психологічної допомоги родині у справі виховання та навчання дітей;

* здійснення роботи з професійної орієнтації;

* організація заходів щодо корекції асоціаль­ної поведінки;

* діагностування, профілактика та корекція відхилень у психічному розвитку.

Соціально-психологічна служба НВК сприяє організації освітньої, виховної роботи, спрямо­ваної на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, молоді, їхнього повноцінного психологічного здоров’я.

Основні завдання на 2018-2023 н.р.:

* удосконалення просвітницької роботи щодо здорового способу життя;

* упровадження й удосконалення роботи інноваційних соціально-психологічних програм у навчальних закладах щодо формування нави­чок здорового способу життя в дітей і підлітків, профілактики негативних форм дитячої праці;

* психолого-педагогічний супровід освітніх інновацій;

* моніторингове дослідження запитів адмі­ністрації, учителів.

Заходи з упровадження інклюзивної освіти

для дітей з особливими потребами:

* створення команди психолого-педагогічного супроводу для організації навчання для дітей особливими потребами;

* інформування педагогів і батьків про мож­ливість навчання дітей з особливими потребами у звичайних класах;

* вивчення міжнародного досвіду інклюзив­ного навчання, його результативності;

* надання порад, консультації батькам, педа­гогам, залучення родин до активної співпраці;

* складання індивідуальної програми розвитку для дитини з особли­вими потребами;

* співпраця з психологом, інклюзивно-ресурсним центром щодо корегу­вання педагогічного корекційного процесу, пошуку шляхів його удосконалення.

ЗМІСТ ЩОРІЧНИХ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

* Вивчення особливостей і умов проживання сімей. Відвідування й обстеження неблагополучних сімей; сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

* Постійне оновлення банку даних різних категорій дітей.

* Ведення соціальних паспортів усіх класів. Оформлення соціального паспорту навчально-виховного комплексу.

* Діагностування рівня готовності до навчання в навчально-виховному комплексі, соціально-психологічної готовності дітей до навчання в середній ланці, вихованості учнів НВК, рівня згуртованості та конфлікт­ності класних колективів, задоволеності учнів НВК навчально-виховною роботою, досліджен­ня ціннісних орієнтацій учнів, вивчення інтересів, нахилів і здібностей учнів 9-го класу із метою вибору профілю навчання, вивчення інтересів, нахилів і здібностей учнів 11-го класу із метою допомоги у професійному самовизначенні; профорієнтаційне діагностування.

* Проведення діагностики з обдарованими учнями НВК. Визначення ступеня обдарованості дитини.

* Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду учнів 1-го, 5-го, 10-го класів.

* Залучення дітей до відвідування позаурочних і позашкільних заходів, гурткової роботи.

* Постійний контроль стану відвідування навчальних занять дітьми “групи ризику”.

* Проведення поглибленої психодіагностики з учнями “групи ризику”. Виявлення тривож­ності, внутрішнього конфлікту, агресивності.

* Вивчення інтересів, нахилів і здібностей дітей “групи ризику”.

* Здійснення соціально-педагогічного патронажу соціально-незахищених категорій дітей.

* Формування групи учнів, що потребують посиленої психолого-педагогічної уваги.

* Ведення індивідуальних карток учнів, що опинилися в складних життєвих обставинах, складання програми корекційно-розвивальних занять на основі результатів діагностування.

* Профілактичні заходи із запобігання тютюнокурінню, алкоголізму, наркоманії, ігроманії (лекції, бесіди, диспути, круглі столи, конкурси учнівських проектів).

* Проведення класних годин з тем: «Ти відповідальний за своє життя», «Правила безпечної поведінки», «Наслідки впливу шкідливих звичок на організм дитини», «Насильство та як його уникнути», «Без правової культури немає правової держави», «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток».

* Лекції для учнів на тему: «Як не помилитися у виборі профілю навчання», «Як успішно скласти ДПА та ЗНО», «Відпочинок, дозвілля та розваги школярів влітку».

* Виховні години з учнями щодо формування здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я.

* Анкетування старшокласників із тем: «Молодь і протиправна поведінка» із метою виявлення ставлення до правових і моральних норм у суспільстві.

* Проведення тренінгових занять із учнями: «Самооцінка старшокласника», «Стратегія успіху», «Довіра, спілкування та взаєморозуміння», «Унікальність моя і твоя», «У лабіринті професійного вибору», «Як стати толерантною людиною?».

* Проведення групових консультацій школярів із метою запобігання конфліктам із учителями.

* Групові й індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень.

* Індивідуальне консультування учнів щодо уникнення небажаних конфліктних ситуацій і за запитом.

* Індивідуальні бесіди з батьками дітей “групи ризику”: «Про правову відповідальність неповнолітніх», «Особливості конфліктної поведінки підлітків».

* Правова просвіта батьків. Виступ представника правоохоронних органів з тем: «Закон і відповідальність», «Моральні норми поведінки дітей і підлітків у суспільстві».

* Надання індивідуальних консультацій дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах.

* Проведення корекційно-відновлюваних й розвивальних занять, рольових ігор, тренінгів для дітей і їхніх батьків.

* Виступи на батьківських зборах: «Емоційні порушення в дітей», «Депресивні стани підлітків», «Здорова дитина – здорова родина», «Агресивна дитина: ярлик чи помилка у вихованні», «Підліток і батьки: чи можливе порозуміння?», «Виховання дитини: як вибрати оптимальний стиль?», «Вибір професії: як підтримати дитину?», «Крок у доросле життя», «Як організувати повноцінний відпочинок і оздоровлення дітей улітку».

* Проведення семінарів-тренінгів для батьків, які мають певні проблеми у вихованні та відносинах із дітьми.

* Круглий стіл для батьків із теми «Сім’я – це простір доброзичливості, поваги і підтримки».

* Анкета для батьків «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини?».

* Розробка та розповсюдження інформаційних буклетів для батьків «Як виховувати дитину без покарань», «Сімейні конфлікти: шляхи уникнення та розв’язання», «Як подбати про безпеку вашої дитини».

* Виступи на засіданнях педагогічної ради, нарадах, семінарах із теми «Робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки».

* Індивідуальна психологічна робота з педагогами, що зазнають труднощів під час побудови класного колективу.

* Бесіди з педагогами про організацію спільних профілактичних заходів із дітьми (запобігання пропускам занять, дезадаптації, порушенням поведінки).

* Консультування педагогів щодо вдосконалення міжособистісних відносин здобувачів освіти, поліп­шення психологічного клімату класного колективу.

* Консультування педагогів із питань агресивної поведінки та жорстокості дітей (про при­чини, наслідки та напрями протидії).

* Бесіди з педагогами з питань запобігання шкідливим звичкам дітей, неуспішності, про­пускам занять без поважних причин.

* Проведення тренінгу «Профілактика синдрому емоційного вигорання педагогів».

* Проведення релаксаційних вправ для зняття напруження з педагогічним колективом навчально-виховного комплексу.

* Проведення психолого-педагогічного консиліуму педагогів разом з адміністрацією навчально-виховного комплексу щодо навчання в НВК обдарованих дітей.

* Проведення семінару для вчителів «Як реагувати на гіперактивну дитину?».

* Розробка пам’яток, практичних порад і рекомендацій соціально- психологічного спряму­вання для дітей, батьків і вчителів.

* Контроль та організація харчування, ведення звітності щодо харчування пільгових кате­горій дітей.

* Складання протоколів бесід з учнями та батьками.

* Ведення журналу щоденного контролю відвідування учнями шкільних занять.

* Ведення журналу реєстрації звернень учнів, батьків і вчителів.

* Складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімей.

* Контроль звітів опікунів (піклувальників) про виконання своїх обов’язків.

* Контроль регулярного медичного обстеження дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків­ського піклування.

* Співпраця зі службою у справах дітей, ювенальною поліцією.

Горизонтальный свиток: VІІІ. Модель випускника НВК

Із метою формування та розвитку життєвої компетентності здобувачів освіти у педагогічному просторі навчально-виховного комплексу забезпечується:

Ø розвиток активних форм і методів підви­щення інноваційної культури педагогів;

Øупровадження освітніх технологій розвитку компетентностей учня;

Ø розкриття педагогічних можливостей НВК у фізичному, інтелектуальному, соціальному розвитку та саморозвитку учня;

Ø формування у вихованців зрілої життєвої та соціальної компетентності й культури життє­вого самовизначення;

Ø розвиток творчого потенціалу молоді в ін­тересах її становлення через реалізацію життєвих проектів, моделей досягнення успіху;

Ø підтримку молодіжних громадських орга­нізацій, розвиток різних форм учнівського само­врядування, навчання молодіжних лідерів, ко­ординаторів тренінгових програм;

Ø формування в учнівської молоді рефлексії, навичок самостійної пізнавальної діяльності, здійснення емоційно-ціннісних відносин;

Ø розробку, апробацію і впровадження в прак­тику роботи перспективних освітніх технологій.

Формування життєвої компетентності здобувачів освіти ефективне за умов:

Ø створення в НВК навчально-виховного середовища, сприятливого для здійснення компетентнісного підходу;

Ø створення оперативної системи науково-методичної підготовки учасників освітнього процесу;

Ø опанування педагогами теоретичних засад і технологій компетентнісного підходу;

Ø достатнього рівня професійної компетент­ності педагогів;

Ø створення ресурсного центру і ефективної організації його роботи з проблеми дослідження;

Ø залучення до формування компетентностей учнів висококваліфікованих фахівців, науковців, батьків, громадськості;

Ø систематичного відстеження результатів, чіткого визначення інструментарію для оціню­вання в учнів рівня сформованості ключових компетентностей.

Горизонтальный свиток: ІХ. Матеріально-технічна та фінансово-економічна діяльність НВК

№ з/п

Зміст роботи

Строки виконання

Джерела фінансування

1

Підвищення якості освітнього процесу завдяки пере­оснащенню необхідним сучасним обладнанням кабі­нетів фізики, хімії, біології, географії та інформатики

2018-2023 рр.

Благодійні внески батьків, бюджетні кошти, робота власними силами

2

Заміна металопластикових вікон на третьому поверсі

2018-2019 рр.

Благодійні внески, робота власними силами

3

Сприяння впровадженню в НВК системи “Безпеч­ний Інтернет” та інших форм контролю за доступом до мережі Інтернет

2019 р.

Робота власними силами

4

Оновлення та модернізація технічної та навчаль­но-методичної бази кабінетів

Щорічно, за планом розвитку МТБ кабінетів

Благодійні внески батьків, робота власними силами

5

Капітальний ремонт/ внутрішня промивка тепломе­режі НВК

Подання 2019 р.

Бюджетні кошти, робота власними силами

6

Забезпечення навчальних кабінетів персональними комп’ютерами та ліцензійними програмними засо­бами навчального призначення

2019-2023 рр.

Благодійні внески батьків, бюджетні кошти, робота власними силами

№ з/п

Зміст роботи

Строки виконання

Джерела фінансування

7

Купівля мультимедійних проекторів

2018-2023 рр.

Бюджетні кошти, робота власними силами

8

Капітальний ремонт фасаду НВК

До 2021 р.

Бюджетні кошти

9

Капітальний ремонт харчоблоку

До 2020 р.

Бюджетні кошти

10

Додаткове забезпечення санвузлами

(ІІІ поверх)

До 2020 р.

Благодійні внески батьків, бюджетні кошти, робота власними силами

11

Капітальний ремонт асфальтового покриття шкіль­ного подвір’я

До 2023 р.

Бюджетні кошти

13

Придбання учнівських меблів

Щорічно

Благодійні внески батьків, бюджетні кошти, робота власними силами

14

Придбання спортивного інвентарю

Щорічно

Бюджетні кошти

15

Капітальний ремонт актової зали

(заміна сцени)

До 2019 р.

Робота власними силами

Підготовчі та поточні роботи, які не потре­бують праці кваліфікованих робітників, пла­нуємо виконувати силами технічних праців­ників навчально-виховного комплексу.

Горизонтальный свиток: Х. Забезпечення здорових і безпечних умов

Забезпечення умов для збереження здоровя здобувачів освіти:

ü створення належних санітарно-гігієнічних, технічних, організаційних умов для навчання здобувачів освіти у навчально-виховному комплексі;

ü забезпечення технічних показників при­міщень НВК (температурний режим, світ­ловий режим, санітарно-гігієнічний стан), що дають змогу здійснювати освітній процес у безпечному для здоров’я учнів режимі;

ü ужиття заходів щодо організації роботи НВК в одну зміну; режим роботи (розклад дзвінків, розклад уроків, кількість канікулярних днів) визначати на основі рекомендацій МОН України з урахуванням вікових особливостей учнів;

ü сприяти належній організації безкоштовного харчування здобувачів освіти піль­гової категорії.

Проблема збереження здоров’я здобувачів освіти є нагаль­ною, та для її вирішення потрібні значні фінансові ресурси, наполеглива співпраця державної вла­ди, громадських організацій, батьків і педагогів.

Очікувані результати:

ü створення ефективного креативного навча­льно-виховного середовища з опорою на національно-культурні традиції, демократизацію, гуманізацію, нероздільність навчання та вихо­вання;

ü перехід на оновлену парадигму освіти (НУШ) дасть змогу внести суттєві зміни в організацію та зміст освітнього процесу, використати прогресивні концепції, запровадити в практику роботи НВК досягнення вітчизняної і світової педагогіки та психології;

ü забезпечення оптимальних умов для інтелек­туального, соціального, морального та фізичного розвитку і саморозвитку здобувачів освіти.

Орієнтовне планування засідань педагогічної ради НВК

Навчальний рік

Серпень

Жовтень

Січень

Березень

2018/2019 н.р.

Аналіз роботи педагогічного колективу за попередній рік навчання та завдання педагогічного колективу із забезпечення освітніх потреб здобувачів освіти на сучасному етапі реформування освіти

Система виховної роботи в НВК з формування цінності здоров’я та і здорового способу життя

Засоби активізації творчого пошуку вчителя. “Від творчого вчителя – до творчого учня”

Перспективи використання нових технологій, експериментальних програм у освітньому процесі з учнями

2019/2020 н.р.

Аналіз роботи педагогічного колективу за попередній рік навчання та завдання педагогічного колективу із забезпечення освітніх потреб здобувачів освіти на сучасному етапі реформування освіти

Спрямування діяльності педагогів початкових класів на реалізацію особистісно зорієнтованого навчання

Ефективність та якість організації та реалізації вчителями- предметниками позакласної роботи

Створення педагогічних умов для виховання здобувачів освіти у навчально- виховному комплексі як основний критерій оцінювання роботи класного керівника, учителя- предметника

2020/2021 н.р.

Аналіз роботи педагогічного колективу за попередній рік навчання та завдання педагогічного колективу із забезпечення освітніх потреб здобувачів освіти на сучасному етапі реформування освіти

Координація роботи НВК з батьками та громадськістю: здобутки та перспективи

Спрямування діяльності педколективу на розвиток і творче становлення юної особистості, її інтелект

Інновації педагогів НВК, їх доцільність, творче опрацювання й утілення в освітній процес колегами

Навчальний рік

Серпень

Жовтень

Січень

Березень

2021/2022 н.р.

Аналіз роботи педагогічного колективу за попередній рік навчання та завдання педагогічного колективу із забезпечення освітніх потреб здобувачів освіти на сучасному етапі реформування освіти

Діяльність педагогів НВК щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі

Про діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково- методичної проблеми навчально- виховного комплексу

Про результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів

2022/2023 н.р.

Аналіз роботи педагогічного колективу за попередній рік навчання та завдання педагогічного колективу із забезпечення освітніх потреб здобувачів освіти на сучасному етапі реформування освіти

Шляхи формування та реалізації творчого потенціалу учнів

Результативність здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров’я в навчально- виховному комплексі

Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі НВК. Творчий внесок педагогів (предмет, цикл) у результативне вирішення цього питання

Питання до розгляду педагогічною радою навчально-виховного комплексу можуть бути доповнені або скориговані залежно від щорічних аналітично-моніторингових результатів діяльності НВК.

Орієнтовне планування тематики батьківських зборів

№ з/п

2018/2019

н.р.

2019/2020

н.р.

2020/2021

н.р.

2021/2022

н.р.

2022/2023

н.р.

Загальношкільні батьківські

збори

«Запобігання насильству в сім’ї». «Родинне вихо­вання»

«Особливості психофізичного і ста­тевого розвитку дитини (відповідно до віку)».

Психолого- педагогічний консиліум батьків

«Основні форми та методи психолого- педагогічного діагносту­вання в навчально- виховному комплексі»

«Формування правової культури батьків як вагомий чинник розвитку суспіль­ства»

«Обмін досвідом сімей у вихованні дітей» (родинні свята)

Класні батьківські збори

Анкетування батьків із метою вивчення умов роз­витку особистості дитини

«Запобігання насильству в сім’ї». «Агресивна пове­дінка школярів»

«Взаємини в сім’ї – дзеркало поведінки дитини»

«Правова культура поведінки дітей і дорослих»

«Організація зміс­товного дозвілля юнаків і дівчат»

№ з/п

2018/2019

н.р.

2019/2020

н.р.

2020/2021

н.р.

2021/2022

н.р.

2022/2023

н.р.

Батьківські конференції

«Сімейні й особисті цінності українця»

«Здорова родина – здорова країна»

«Формування в дітей екологіч­ної культури»

«Особливості

роботи

з обдарованими і талановитими дітьми»

«Формування у школярів розумних потреб, ціннісних орієнтацій»

Тематика батьківських зборів може бути доповнена або скорегована залежно від щорічних аналі­тично-моніторингових результатів діяльності навчально- виховного комплексу та запиту батьківської громадськості НВК.

Кiлькiсть переглядiв: 956

Коментарi