CХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засіданняРішенням Косівської міської ради педагогічної ради Косівського району Івано-Франківської області

Річківського ліцею “____” __________________ № ________________

06.04.2021 р. № 6 Міський голова______________ Ю.О. Плосконос

Директор ліцею __________ В.П. Григорчук

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Річківського ліцею

Косівської міської ради

Косівського району

Івано-Франківської області

на 2021-2025 роки

Річка – 2021

Зміст

1. Вступ 3

2. Освітнє середовище 9

3. Система оцінювання здобувачів освіти 12

4. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 14

5. Управлінські процеси 17

Додатки: 20

- перспективний план атестації педагогічних працівників і бібліотекаря;

- перспективний план управлінського контролю якості роботи вчителів щодо досягнення учнями результатів навчання, формування ключових компетентностей і наскрізних умінь, дотримання академічної доброчесності;

- перспективний план управлінського моніторингу стану реалізації основних напрямів виховання.

І. Вступ

Стратегію розвитку Річківського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області на 2021-2025 роки (далі – Стратегія) розроблено, схвалено та затверджено відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту”, з врахуванням структури Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ліцею (схваленого рішенням педагогічної ради (протокол від 10.03.2021 р. № 7) та Критеріїв оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (додаток до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 09.01.2019 р. № 17 (зі змінами).

Мета реалізації стратегії: досягнення високого рівня якості освітньої діяльності та якості освіти в ліцеї, освітніх і управлінських процесів у закладі через досягнення та/або утримання високого рівня діяльності за всіма напрямами, критеріями та індикаторами, визначеними в додатку до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 09.01.2019 р. № 17 (зі змінами).

При розробці Стратегії в рамках наступності враховано та продовжено реалізацію багатьох положень Перспективного плану розвитку ліцею на 2018-2022 рр. (далі – Перспективний план), який втратив чинність. Але повністю змінено саму структуру документа, яка відповідає структурі нормативних документів щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу, уніфікована з річним плануванням і включає такі 4 напрями:

- освітнє середовище;

- система оцінювання здобувачів освіти;

- педагогічна діяльність педагогічних працівників;

- управлінські процеси в закладі.

Також під час розробки Стратегії взято до уваги результати самооцінювання якості освітньої діяльності ліцею, проведені у І семестрі 2020-2021 навчального року, зокрема узагальнені результати анкетування учасників освітнього процесу.

Більш детальну конкретизацію заходів Стратегії буде відображено в щорічному плануванні роботи ліцею.

Аналіз освітньої діяльності гімназії за методикою SWOT (Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats (Загрози), поданий у Перспективному плані, дещо скориговано, з врахуванням змін, що відбулися протягом 2019-2020 рр. (таблиця 1).

Таблиця 1

SWOT-аналіз

Сильні сторони Слабкі сторони Загрози Можливості
1. Професійно компетентний, згуртований і працездатний педагогічний колектив. 2. Впровадження педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій в освітній процес. 3. Ефективна робота з дітьми щодо розвитку їхніх здібностей. Щорічно здобувачі освіти ліцею – переможці конкурсів різних рівнів художньо-естетичного та спортивного спрямування. 4. Наявність закладу дошкільної освіти “Лісовичок”. 5. Ефективна співпраця з Косівською школою мистецтв та Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ щодо відродження та збереження національних традицій. 6. Стабільний та ефективний технічний персонал. 7. Достатньо нова будівля школи з просторими кабінетами, актовою та спортивною залою, що дає змогу навчатися за кабінетною системою. 8. Наявність футбольного майданчика зі штучним покриттям та антивандального тренажерного майданчика. 9. Наявність внутрішніх санвузлів з постійною подачею холодної і гарячої води (на всіх трьох поверхах ліцею). 10. Гарне приміщення їдальні, забезпечене відповідним обладнанням та збалансованим меню з дотриманням вимог Санітарного регламенту. 1. Слабка матеріально-технічна та навчально-методична база ліцею. Особливо це стосується матеріальної бази виконання навчальних програм з навчальних предметів у базовій школі. 2. Недостатній рівень забезпечення комп’ютерною, мультимедійною технікою для більш ефективного здійснення освітнього процесу, кожного кабінету матеріально-технічною і навчально-методичною базою за типом НУШ. 3. Погане географічне розташування села та недосконале транспортне сполучення не забезпечує якісний та безпечний підвіз учнів та працівників ліцею. 4. Низьке стимулювання освітніх успіхів школярів у зв’язку з відсутністю ринку праці на території села та району. 5. Зношеність системи опалення, що потребує капітального ремонту і відповідно можливості забезпечення комфортного теплового режиму в закладі. 1. Брак коштів у річних кошторисах закладу на поповнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази виконання навчальних програм, зміна формули розподілу освітньої субвенції з 2021 року. 2. Низька демографічна ситуація, що впливає на зменшення наповнюваності учнів у класах. 3. Відсутність фінансової можливості реалізації в повному обсязі Типових штатних нормативів (затверджених наказом МОН від 06.12.2000 р. № 1205), а це відсутність у нашому ліцеї таких посад: - секретар-друкарка (діловод) – 0,5 ставки (завантаженість паперовою роботою дирекції ліцею); - інженер-електронік – 0,5-1 ставка (відсутність фахівця з обслуговування комп’ютерної техніки, принтерів тощо); - електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устаткування – 0,5 ставки. 4. Виїзд батьків на роботу за кордон негативно впливає на контроль за навчальними досягненнями дітей та співпрацю у трикутнику “учні – вчителі – батьки”. 1. Щорічна спеціальна субвенція НУШ. 2. Можливість самостійного вибору якісних підручників вчителями через конкурсний відбір МОН. 3. Фінансова автономія – ефективніше планування розвитку закладу, реалізація відповідних планів, додаткові можливості матеріального стимулювання роботи працівників. 4. Нова форма оцінювання якості освітньої діяльності закладів освіти – інституційний аудит, ключовим спрямуванням якого є “свіжий” погляд експертів – освітян-практиків – на освітні та управлінські процеси в закладі та надання рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності. 5. Кадрова автономія. Законодавство поки недосконале, але можливість укладання строкових трудових договорів з працівниками, що отримують пенсію за віком, дозволить директору мати певний кадровий вплив, а також матиме стимулюючий вплив на педпрацівників щодо вдосконалення якості освітнього процесу. 6. Новий формат підвищення кваліфікації педпрацівників – можливість вибору суб’єктів підвищення кваліфікації.

Заходи, заплановані у розділі 2 Перспективного плану “Виконання норм Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”: перейменування закладу освіти, нова редакція Статуту, ліцензування, розробка та затвердження локальних документів стосовно внутрішньої системи забезпечення якості освіти, академічної доброчесності”, – всі реалізовано. А саме:

- назву закладу освіти приведено у відповідність до законодавства;

- розроблено нову редакцію Статуту, яка затверджена засновником;

- отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях “дошкільна освіта”, “початкова освіта”, “базова середня освіта”, “профільна освіта”;

- розроблено, схвалено на засіданні педагогічної ради і затверджено директором Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке включає також систему та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладі.

Також вдалося протягом цього періоду (2019-2020 рр.) значно вдосконалити інтернет-покриття в закладі. Так набагато якісніший доступ до швидкісного оптоволоконного інтернету, ніж був до того, забезпечено майже у всіх класах та коридорах приміщень ліцею, збільшено швидкість інтернет-з’єднання до 100 Мб/с.

Крім того, реалізовано кілька серйозних заходів з розвитку матеріально-технічної бази (більш детальна інформація на сайті ліцею http://www.richka-nvk.edukit.if.ua/ у розділі “Інформація для батьків” (щорічні звіти директора про діяльність закладу).

Перспективний контингент учнів

(прогноз розвитку мережі закладу)

на 2021-2025 рр.

Класи Кількість учнів
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
ЗДО 39 36 37 38 36 39
1 12 22 18 16 20 17
2 15 12 22 18 16 20
3 25 15 12 22 18 16
4 16 25 15 12 22 18
5 21 16 25 15 12 22
6 21 21 16 25 15 12
7 26 21 21 16 25 15
8 20 26 21 21 16 25
9 34 (2 класи) 20 26 21 21 16
10 14 28 16 21 17 17
11 16 14 28 16 21 17
Всього 259 256 257 241 239 234

Територія обслуговування, закріплена за ліцеєм – село Річка.

Кадровий потенціал педагогічного колективу

Всього у школі працює 37 педагогічних працівників, з них 3 – перебуває у відпустці по догляду за дитиною, 1 – працює за сумісництвом.

Таблиця 2

Якісний склад педагогічного колективу

Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання
молодший спеціаліст бакалавр спеціаліст магістр спеціаліст спеціаліст другої категорії спеціаліст першої категорії спеціаліст вищої категорії старший учитель учитель-методист
Кількість педагогічних працівників 1 - 35 1 7 4 9 17 11 3

Таблиця 3

Віковий склад педагогічних працівників

Вік педагогічних працівників
до 30 років 31–40 років 41–50 років 51–60 років Більше 60 років
Кількість педагогічних працівників 5 13 8 3 8

Таблиця 4

Педагогічний стаж працівників

Педагогічний стаж працівників
до 3 років 4-9 років 10-19 років 20-29 років 30-39 років 40-49 років 50 і більше років
Кількість педагогічних працівників 5 6 8 7 4 5 2

ІІ. Освітнє середовище

Освітнє середовище закладу освіти – це сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей. Напрям “Освітнє середовище” включає такі критерії:

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Заходи розвитку

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

1) Виконання заходів, зазначених у приписах Косівського РВ УДСНС України в Івано-Франківській області в попередні роки (не було виконано раніше через відсутність коштів, хоча відповідні листи у відділ освіти Косівської РДА направлялись), а саме:

- оброблення дерев’яних конструкцій горищного приміщення головного корпусу вогнетривким розчином шляхомукладання договору на виконання робіт з підприємством, яке має відповідну ліцензію;

- обладнання приміщення головного корпусу системою протипожежного захисту.

2) Планування та виконання точкових господарських заходів з приведення у відповідність освітнього середовища в закладі до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 р. № 2205 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2020 р. за № 1111/353942 (зокрема, контрастне, рельєфне маркування на стінах та підлозі, сходових клітках, поручнях тощо).

3) Встановлення плитки в обідній залі ліцею.

4) Укладення договору між ліцеєм та підприємцем, що надаватиме послуги з гарячого харчування учасникам освітнього процесу, оновлення меню відповідно до Санітарного регламенту, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 р. № 2205 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2020 р. за № 1111/35394.

5) Укладення договору із Річківською АЗПСМ про медичне обслуговування.

6) Забезпечення безбар’єрного доступу до будівлі, приміщень ліцею (облаштування поручнів у санвузлі, кнопки виклику при вході для надання допомоги, безпорогового доступу до навчальних приміщень 1 поверху, вдосконалення пандусу).

7) Завершення будівництва волейбольної площадки.

8) Капітальний ремонт стелі у всіх приміщеннях 2 та 3 поверхів ліцею, встановлення LED-освітлення.

9) Придбання та довстановлення мультимедійного обладнання у всіх класних кімнатах (проєктор, інтерактивна дошка чи екран, ноутбук) – 8 комплектів.

10) Придбання та встановлення нового твердопаливного котла в котельню (400 кВт), ремонт та вдосконалення облаштування котельні (будівництво піднавісу для зберігання дров та копання криниці).

11) Придбання навчального обладнання для виконання навчальних програм з навчальних предметів (в першу чергу предметів природничо-математичного циклу), наочності (таблиці тощо), зокрема із коштів залишку освітньої субвенції за минулий рік – за запитами відповідних педпрацівників.

12) Придбання персональних комп’ютерів для учнів та супутнього периферійного обладнання у кабінет інформатики (10 комплектів протягом 5 років).

13) Придбання персонального комп’ютера та друкувально-копіювальної техніки (1 шт.) для бібліотеки, створення в бібліотеці осередків для читання (пуфи, килимки, зручні крісла), проєктної роботи, спілкування.

14) Облаштування зон відпочинку для учнів у коридорах 2 та 3 поверхів ліцею.

15) Придбання і встановлення:

- нових електросушилок для рук та диспенсерів для рідкого мила біля всіх рукомийників;

- нових контейнерів для збору сміття, в тому числі для сортування сміття;

- (довстановлення) кулерів для питної води у всіх класних приміщеннях.

16) Облаштування кабінету трудового навчання та мистецтва відповідно до вимог освітньої програми.

17) Встановлення травмобезпечного гумового покриття ігрового майданчика на території закладу дошкільної освіти “Лісовичок”.

18) Заміна всіх вікон, які залишилися, на металопластикові та вхідних дверей.

19) Продовжити системну роботу щодо проведення з учнями та працівниками навчань/інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, проведення навчань/інструктажів педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу (в тому числі за допомогою онлайн-платформ).

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Щорічно:

1) Продовження розробки та реалізації плану заходів із запобігання та протидії булінгу, заходів із запобігання проявам дискримінації.

2) Здійснення постійного контролю за дотриманням учнями правил поведінки у закладі.

3) Здійснення заходів з обліку учнів відповідно до вимог Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, в тому числі з використанням бази даних ІСУО.

4) Планування та здійснення роботи щодо психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу (в рамках особистих планів роботи практичного психолога та соціального педагога).

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1) Забезпечення безбар’єрного доступу до будівлі, приміщень ліцею.

2) Розробка (за потреби) індивідуальних навчальних планів, індивідуальних програм розвитку дитини, корекційних навчальних програм, коригування навчальних програм з навчальних предметів для дітей з особливими освітніми потребами.

3) Продовження та вдосконалення співпраці з КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” Косівської міської ради щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

4) Вдосконалення оформлення освітнього простору закладу (візуалізація на стінах, підлозі, сходах, інсталяції тощо).

5) Облаштування спортивної кімнати, забезпечення рухової активності учнів через доступ до окремого спортивного обладнання (стіл для настільного тенісу тощо) під час перерв; встановлення травмобезпечного гумового покриття ігрового майданчика на території закладу дошкільної освіти “Лісовичок”.

6) Подальше впровадження заходів із “мінімізації” відходів та сортування сміття, в тому числі у співпраці з МКП «Косів», особливо в частині подальшої переробки відсортованих відходів.

7) Вдосконалення інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу на базі кабінету інформатики та шкільної бібліотеки, в тому числі через створення в бібліотеці осередків для читання (пуфи, килимки, зручні крісла), проєктної роботи, спілкування.

ІІІ. Система оцінювання здобувачів освіти

Напрям “Система оцінювання здобувачів освіти” включає такі критерії:

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

- застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;

- спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Заходи з підвищення якості освітньої діяльності

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

1) Продовження та вдосконалення систематичного інформування учителями учнів про критерії оцінювання навчальних досягнень при виконанні обов’язкових видів роботи, різних організаційних формах навчальних занять.

2) Регулярне проведення анкетування учнів і батьків з питань поінформованості, розуміння критеріїв, правил і процедур оцінювання, суб’єктивного сприйняття справедливості оцінювання навчальних досягнень учнів у закладі.

3) Впровадження в систему роботи електронних журналів та електронних щоденників.

4) Продовження та вдосконалення методики здійснення систематичного відвідування навчальних занять педагогічних працівників, з використанням для оцінювання Форми спостереження за навчальним заняттям (додаток 2 до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти), узагальнений аналіз та обговорення результатів відвідування на засіданнях педради чи методичної ради, прийняття необхідних рішень.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

1) Продовження та вдосконалення організації проведення систематичного моніторингу результатів навчання учнів (з врахуванням Рекомендацій до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти (“Абетка для директора”) (автори: Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, 2019 р.) (далі – Абетка), відповідно до Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом МОН від 16.01.2020 р. № 54 і зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за № 154/34437, підготовки за їх результатами аналітичних документів (в тому числі з використанням методу кореляції), їх розгляд на засіданні педагогічної ради, прийняття рішень про вдосконалення освітньої діяльності педпрацівників за результатами моніторингів (за потреби).

2) Продовження впровадження в ліцеї системи формувального оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема відстеження педагогічними працівниками за допомогою оцінювання особистісного поступу здобувачів освіти, формування у них позитивної самооцінки, відзначення досягнень, підтримання бажання навчатися, запобігання побоюванням помилитися.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

1) Продовження сприяння формуванню в учнів відповідального ставлення до результатів навчання через використання вчителями компетентнісного підходу у викладацькій роботі, проведення профорієнтаційної роботи, відображення цього питання у планах виховної роботи, надання вчителями здобувачам освіти необхідної допомоги в навчальній діяльності, застосування прийомів самооцінювання та взаємооцінювання учнів під час навчальних занять.

IV. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

Напрям “Педагогічна діяльність педагогічних працівників” включає такі критерії:

- ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;

- постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

Заходи з підвищення якості освітньої діяльності

1. Планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

1) Продовження та вдосконалення використання всіма педагогічними працівниками освітніх технологій, спрямованих на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними вміннями.

2) Здійснення матеріального і морального заохочення педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки.

3) Формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів (за потреби).

4) Впровадження в систему роботи електронних журналів.

5) Вдосконалення використання педпрацівниками інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі – не тільки з демонстраційним використанням комп’ютерних презентацій, анімаційних чи відеороликів тощо через інтерактивну дошку і проєктор, а і, зокрема, спільний пошук інформації в мережі, використання освітніх платформ для виконання завдань онлайн та ін. – в тому числі через створення додаткових умов освітнього середовища, методичну роботу.

5) Вдосконалення виховного процесу, що грунтуватиметься не тільки на виховних бесідах, заходах типу усного журналу чи свята, а на особистому прикладі вчителя, більш повному використанні виховної складової змісту навчальних предметів і курсів, точковому покращенні атмосфери довіри, доброзичливості, взаємної підтримки.

6) Продовження та вдосконалення методики здійснення систематичного відвідування навчальних занять педагогічних працівників, з використанням для оцінювання Форми спостереження за навчальним заняттям (додаток 2 до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти), узагальнений аналіз та обговорення результатів відвідування на засіданнях педради чи методичної ради, прийняття необхідних рішень.

2. Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників

1) Продовження та вдосконалення забезпечення педагогами власного якісного професійного розвитку і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, з використанням різних видів, форм і напрямків підвищення рівня своєї педагогічної майстерності, не тільки в ОІППО, а і через участь в різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо. Щорічне подання педагогічними працівниками відповідних пропозицій дирекції ліцею до плану підвищення кваліфікації.

2) Ініціація та матеріальне стимулювання участі педагогічних працівників в інноваційній роботі (розроблення / адаптація, впровадження освітніх технологій, експериментальна робота), реалізації освітніх проєктів.

3) Сприяння залученню педагогічних працівників до участі в експертній діяльності у сфері загальної середньої освіти (інституційний аудит, сертифікація тощо).

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками, працівниками закладу освіти

1) Продовження та вдосконалення застосування педагогічними працівниками педагогіки партнерства, форм роботи, спрямованих на формування партнерських взаємин з учнями із застосуванням особистісно орієнтованого підходу, створення можливостей розвитку учнів та їх самореалізації, забезпечення психологічного комфорту дитини, реалізації персоніфікованого підходу в роботі з учнями.

2) Продовження та вдосконалення налагодження системної конструктивної комунікації в різних формах педагогічних працівників з батьками здобувачів освіти, забезпечення постійного зворотнього зв’язку, в тому числі з використанням онлайн-ресурсів (сайт закладу, месенджери, соцмережі тощо).

3) Систематичне (мінімум раз на 3 роки) здійснення аналізу якості такої комунікації шляхом самооцінювання через анкетування батьківської громадськості.

4) Продовження та вдосконалення методичної роботи у закладі в частині надання педагогічними працівниками методичної підтримки колегам, обміну досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо), в тому числі в рамках педагогічної інтернатури (за потреби).

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

1) Продовження та вдосконалення діяльності педагогічних працівників на засадах академічної доброчесності, в тому числі через власний приклад, інформування учнів (під час навчальних занять, в позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації), батьків, організаційні заходи щодо розташування учнів у класній кімнаті чи кабінеті перед різноманітними видами контролю з метою унеможливлення списування, спрямування змісту завдань під час проведення навчальних занять на аналітичну і творчу роботу учнів, розробку таких завдань, які спонукають учнів критично мислити.

2) Продовження систематичного управлінського контролю за об’єктивністю оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів через проведення контрольних робіт за завданнями дирекції ліцею, відвідування навчальних занять, аналізу ведення шкільної документації тощо.

V. Управлінські процеси

Напрям “Управлінські процеси закладу освіти” включає такі критерії:

- наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

Заходи з підвищення якості управлінських процесів

1. Наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

1) Забезпечення реалізації Стратегії через річне планування роботи закладу, залучення до його розроблення учасників освітнього процесу, аналіз реалізації річного плану та у разі потреби його коригування (4 рази на рік на засіданні педагогічної ради – жовтень, січень, березень, червень).

2) Здійснення періодичного (не рідше одного разу на рік) самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, із залученням всіх учасників освітнього процесу та за його результатами здійснення коригування освітніх і управлінських процесів.

3) За результатами самооцінювання вдосконалення процедур забезпечення якості освіти через зміни до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

4) Щорічне планування і вжиття заходів для створення належних умов діяльності закладу – відповідно до розділу ІІ Стратегії, в залежності від обсягу коштів, закладених засновником у кошторис закладу. Щорічне подання засновнику чи відділу освіти Косівської міської ради бюджетних пропозицій. Здійснення проєктної діяльності, в тому числі шляхом співпраці з відділом промоції, зв’язків і економічного розвитку Косівської міської ради. Оперативне вирішення поточних питань шляхом звернень із відповідними клопотаннями (ініціативними листами) до відділу освіти Косівської міської ради.

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

1) Продовження і вдосконалення якості комунікації дирекції закладу з учасниками освітнього процесу, представниками органів громадського самоврядування ліцею (в тому числі засобами онлайн-комунікації), громади села, підтримка позитивного психологічного клімату у закладі і продовження дій керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу.

2) Продовження практики вчасного розгляду директором звернень учасників освітнього процесу (за їх наявності) та вжиття відповідних заходів реагування.

3) Продовження забезпечення змістовного наповнення та вчасного оновлення інформаційних ресурсів закладу (вебсайту ліцею, інформаційних стендів, сторінки соціальній мережі “Фейсбук”).

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

1) Продовження практики здійснення кадрових призначень із залученням кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми (частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом (мають відповідну освіту та/або професійну кваліфікацію) має дорівнювати 100 %).

2) Продовження практики щорічного застосування заходів морального заохочення до педагогічних та інших працівників (в тому числі в рамках шкільного конкурсу “Учитель року”, “Працівник ліцею року”) і матеріального заохочення під час розподілу щорічної грошової винагороди педагогічних працівників, враховуючи результати роботи, з метою мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності. Вдосконалення механізмів регулярного матеріального заохочення працівників за наявності відповідних коштів в межах фонду оплати праці.

3) Продовження роботи щодо створення якісних умов для щорічного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників.

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

1) Продовження роботи зі створення умов для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу, прийняття управлінських рішень з урахуванням їх пропозицій, створення умов для розвитку громадського самоврядування, його участі у вирішенні різних питань діяльності ліцею.

2) Сприяння виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті громади, підтримка освітніх та громадських ініціатив, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти (культурні, спортивні, екологічні проєкти, заходи тощо).

3) Продовження практики розробки та затвердження режиму роботи та розкладу занять з урахуванням потреб учасників освітнього процесу, вікових особливостей учнів, безумовного виконання освітньої програми, оптимального співвідношення протягом навчального навантаження протягом тижня, чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури, врахування динаміки розумової працездатності учнів протягом дня і тижня, оптимального використання робочого часу педагогічних працівників, ефективного використання матеріально-технічної бази закладу.

4) Продовження створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (зокрема, з особливими освітніми потребами), розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів, використання форм організації освітнього процесу відповідно до потреб здобувачів освіти, аналіз досягнення цілей, які визначені індивідуальними навчальними планами для конкретних учнів. Вдосконалення використання можливостей коригування навчальних планів Типових освітніх програм з метою більшої індивідуалізації освітнього процесу.

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

1) Продовження та вдосконалення впровадження політики академічної доброчесності, зокрема забезпечення реалізації заходів з учнями і педагогічними працівниками щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення (в тому числі з використанням матеріалів просвітницької кампанії, яку здійснює Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP).

2) Продовження сприяння формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції, зокрема через планування і проведення відповідних освітніх та інформаційних заходів.

ДОДАТКИ

Перспективний план атестації

педагогічних працівників і бібліотекаря

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові працівника Посада Рік попередньої атестації Результат попередньої атестації 2021 2022 2023 2024 2025 На що претендує (категорія, звання)
1. Григорчук Володимир Петрович директор ліцею, - - + відповідає займаній посаді
вчитель фізики 2017 перша категорія + вища категорія
2. Копчук Ганна Дмитрівна заступник директора з навчально-виховної роботи - - + відповідає займаній посаді
вчитель математики 2018 вища категорія + вища категорія, “старший вчитель”
3. Грепіняк Марія Петрівна заступник директора з виховної роботи 2019 відповідає займаній посаді + відповідає займаній посаді
вчитель зарубіжної літератури 2017 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
4. Борбулевич Світлана Василівна вчитель української мови і літератури 2018 перша категорія + вища категорія
5. Чурук Іванна Іванівна вчитель української мови і літератури 2016 перша категорія + вища категорія
6. Кіщук Іван Олексійович вчитель зарубіжної літератури 2018 вища категорія, “учитель-методист” + вища категорія, “учитель-методист”
7. Мельничук Марта Миколаївна вчитель англійської мови 2020 вища категорія, “учитель-методист” + вища категорія, “учитель-методист”
8. Ткачук Оксана Петрівна вчитель англійської мови - - + друга категорія
9. Яким’юк Іван Миколайович вчитель англійської мови 2020 вища категорія + вища категорія, “старший вчитель”
10. Грепіняк Світлана Василівна вчитель історії 2020 перша категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
11. Кішук Сергій Іванович вчитель історії 2017 перша категорія + вища категорія
12. Тонюк Тетяна Василівна вчитель математики 2020 перша категорія + вища категорія
13. Хім’як Михайло Михайлович вчитель математики 2020 перша категорія + вища категорія
14. Лосяк Любов Миколаївна вчитель хімії 2020 вища категорія + вища категорія, “старший вчитель”
15. Стецик Марія Василівна вчитель географії 2017 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
16. Кіщук Галина Михайлівна вчитель біології 2020 вища категорія + вища категорія, “старший вчитель”
17. Мегединюк Василь Олексійович вчитель фізичної культури 2020 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
18. Мегединюк Сергій Васильович вчитель фізичної культури - - + друга категорія
19. Шатрук Марія Василівна вчитель початкових класів 2018 11 тарифний розряд + 11 тарифний розряд, “старший вчитель”
20. Мартищук Микола Григорович вчитель музичного мистецтва 2013 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
керівник гуртка 2013 10 тарифний розряд + 12 тарифний розряд
21. Григорчук Петро Петрович вчитель Захисту України 2019 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
керівник гуртка 2019 12 тарифний розряд + 12 тарифний розряд
22. Грепіняк Микола Васильович вчитель трудового навчання - - + друга категорія
23. Лаврентович Ярослава Ярославівна вчитель образотворчого мистецтва 2020 перша категорія + вища категорія
24. Білак Марія Миколаївна вчитель початкових класів 2018 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
25. Білак Ольга Іванівна вчитель початкових класів 2019 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
26. Копчук Марія Дмитрівна вчитель початкових класів 2016 вища категорія, “учитель-методист” + вища категорія, “учитель-методист”
27. Пітиляк Надія Михайлівна вчитель початкових класів 2014 друга категорія + перша категорія
28. Сенчук Катерина Дмитрівна вчитель початкових класів 2017 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
29. Пітиляк Ганна Василівна педагог-організатор 2019 вища категорія + вища категорія
вчитель зарубіжної літератури 2019 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
30. Кошак Наталія Дмитрівна практичний психолог 2018 перша категорія + вища категорія
вчитель психологічних дисциплін - - + друга категорія
31. Копчук Марія Петрівна соціальний педагог - - + друга категорія
32. Мартищук Марія Лук’янівна вчитель географії 2015 вища категорія, “старший вчитель” + вища категорія, “старший вчитель”
асистент вчителя - - + відповідає займаній посаді
33. Дручків Ольга Олексіївна асистент вчителя - - + відповідає займаній посаді
34. Копчук Лілія Іванівна вихователь 2020 друга категорія + перша категорія
35. Мегединюк Галина Василівна вихователь 2020 друга категорія + перша категорія
36. Стефурак Марія Іванівна вихователь 2020 друга категорія + перша категорія
37. Сумарук Марія Юріївна вихователь - - + друга категорія
практичний психолог - - + друга категорія
38. Галик Марія Василівна бібліотекар 2018 відповідає займаній посаді, 8 тарифний розряд + відповідає займаній посаді, 9 тарифний розряд

Перспективний план управлінського контролю

якості роботи вчителів щодо досягнення учнями результатів навчання,

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь,

дотримання академічної доброчесності

на 2021-2025 рр.

Навчальні предмети 2021 2022 2023 2024 2025
Початкова школа
Українська мова (3 кл.) Щорічно в кожному 3 класі
Математика (3 кл.) Щорічно в кожному 3 класі
Ліцей
Українська мова і література Щорічно в кожному 8 класі
Математика (алгебра, геометрія) Щорічно в кожному 8 класі
Зарубіжна література
Англійська мова
Історія, правознавство
Громадянська освіта
Хімія
Географія
Біологія
Фізика
Інформатика
Фізична культура
Основи здоров’я
Трудове навчання, технології
Образотворче мистецтво, мистецтво
Музичне мистецтво
Захист України

Перспективний план управлінського моніторингу

стану реалізації основних напрямів виховання

на 2021-2025 рр.

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське, правове, національне, військово-патріотичне виховання)
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей (морально-етичне, родинне виховання)
Ціннісне ставлення до природи (екологічне виховання, туристсько-краєзнавча робота)
Ціннісне ставлення до мистецтва (художньо-естетичне виховання)
Ціннісне ставлення до праці (трудове виховання)
Ціннісне ставлення до себе (духовне виховання, спортивно-масова робота, формування навичок здорового способу життя)
Кiлькiсть переглядiв: 1284

Коментарi